1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

2.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.     Jeżeli adres dostawy był na terenie Polski, lub Konsument odbierał Towar osobiście w Krakowie, to uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Konsumentowi, jeżeli reklamowany Towar znajduję się na terenie Polski.

4.     Reklamację z tytułu rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce Reklamacja i Gwarancja.

5.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.     Jeżeli Sprzedawca uzna, że występuje prawdopodobieństwo jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi, to poinformuje on Konsumenta o trybie w jakim Sprzedawca będzie weryfikował zgłoszone wady Towaru. Sprzedawca według własnego wyboru określi, czy samodzielnie (lub za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy spedycyjnej) odbierze Towar zgłoszony jako wadliwy do weryfikacji, lub skieruje do Klienta swojego przedstawiciela w celu weryfikacji zgłoszonej przez Klienta wady. Konsument jest zobowiązany do wydania, odesłania lub okazania (według uznania Sprzedawcy) Towaru będącego przedmiotem reklamacji. Po weryfikacji Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Konsumenta, w terminie nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, czy istnieje odpowiedzialność Sprzedawcy dotycząca zgłoszonej reklamacji, czy Sprzedawca jej nie uznaje.

8.     W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Konsumenta, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o działaniach jakie zostaną podjęte w celu usunięcia wady Towaru.

9.   Jeżeli na Produkt została udzielona Gwarancja, informacja o jej długości zostanie umieszczona w opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca może też dołączyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji do sprzedanego Produktu i danymi Gwaranta (Sprzedawcy, Producenta lub Dystrybutora).

10.  Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie zapinano inaczej, gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

11.  W przypadku wystąpienia uszkodzenia zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące gwarancji (pod warunkiem, że na Towar została udzielona gwarancja) w kodeksie cywilnym. Szczegółowe warunki gwarancji (w tym jej czas) powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

12.  Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce Reklamacja i Gwarancja lub do Gwaranta określonego w dokumencie gwarancyjnym.

13.  Zaleca się, aby w reklamacji z tytułu gwarancji zawrzeć m.in. zwięzły opis uszkodzenia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.

14.  Gwarant ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego z tytułu gwarancji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Gwarant nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

15.  Gwarant lub jego przedstawiciel poinformuje Klienta o trybie w jakim będzie weryfikował zgłoszone uszkodzenia Towaru. Gwarant lub jego przedstawiciel według własnego wyboru określi, czy samodzielnie (lub za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy spedycyjnej) odbierze Towar „zgłoszony jako uszkodzony” do weryfikacji, lub skieruje do Klienta swojego przedstawiciela w celu weryfikacji zgłoszonej przez Klienta uszkodzenia. Klient jest zobowiązany do wydania, odesłania lub okazania (według uznania Gwaranta) Towaru będącego przedmiotem reklamacji. Po weryfikacji Gwarant lub jego przedstawiciel zobowiązany jest poinformować Konsumenta, w terminie nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, czy istnieje odpowiedzialność Gwaranta dotycząca zgłoszonej reklamacji, czy Gwarant jej nie uznaje.

16.  W przypadku uznania przez Gwaranta reklamacji Klienta, Gwarant lub jego przedstawiciel poinformuje Klienta o działaniach jakie zostaną podjęte w celu usunięcia wady Towaru