1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi jedynie w przypadku, gdzie Towar i opakowanie nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, lub uszkodzeń.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie dla każdej z tych partii lub części od daty dostawy tej partii lub części.

5. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem Towaru. W takiej jednak sytuacji Sprzedawca - jeżeli wysłał już zamówiony przez Konsumenta Towar - ma możliwość obciążenia go kosztami, które Konsument zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze Towaru (odstąpienie od umowy), czyli na kosztami wysyłki Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawcy przysługuje prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztu wysyłki Towaru do Sprzedawcy, od kwoty jaką Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi. Jeżeli Konsument miał zapłacić za Towar przy odbiorze, to Konsument zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty stanowiącej równowartość kosztu wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości w zakładce: „Kontakt z nami”. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.  Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru będącego przedmiotem zwrotu.

e.     W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

f.   Zwrot Towaru musi być dokonany w takim samym oryginalnym opakowaniu i tak samo zabezpieczonym przed uszkodzeniami w czasie transportu, jak w momencie dostawy Towaru do Konsumenta. W przypadku uszkodzeń Towaru w trakcie dostawy zwrotu Towaru, jeżeli uszkodzenia powstały z związku z niewłaściwym zapakowaniem lub zabezpieczeniem Towaru przez Konsumenta, to za takie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Konsument. Zaleca się aby Konsument dodatkowo ubezpieczył Towar od ryzyka uszkodzenia w transporcie na sumę nie mniejszą niż wartość Towaru.

g.   Strony nie dopuszczają możliwości wysłania przez Konsumenta Towaru będącego przedmiotem zwrotu ze zleceniem pobrania gotówki przez firmę spedycyjną (jako zwrot płatności za Towar) w jakiejkolwiek wysokości (przesyłka za pobraniem) dla Konsumenta. Jeżeli Konsument dokonał by próby takiego zwrotu Towaru za pobraniem, to dostawa takiego zwrotu nie zostanie przyjęta i uznaje się, że zwrot Towaru nie nastąpił.

h.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c.     w której przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, w tym drabiny aluminiowe, rusztowania aluminiowe, meble i szafki warsztatowe zapakowane w folie termokurczliwe, jeżeli opakowanie (folia termokurczliwa) zostało otwarte po dostarczeniu.