Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.     Sklep internetowy LOGISTYKA MAGAZYNOWA dostępny pod adresem internetowym sklep.logistyka.biz.pl prowadzony jest przez firmę LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 54 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000067144 NIP PL6782677776 REGON 351565316

2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania

 

§ 2

Definicje

 

1.     Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Sprzedawca - LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 54  kod pocztowy 31-587 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS0000067144 NIP PL6782677776 REGON 351565316

3.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.     Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: sklep.logistyka.biz.pl

6.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.     Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.     Adres Sprzedawcy: 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 54

2.     Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@logistyka.biz.pl

3.     Numer telefonu Sprzedawcy: +48 123833239, +48 123833240,

4.     Numer faksu Sprzedawcy +48 126323091

5.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 41 2490 0005 0000 4530 4249 5238

6.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1.     Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,,

d.     zainstalowany program FlashPlayer.

e.     włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (bez podatku VAT) i brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.     Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło dostępu, adres osobisty (zamieszkania w przypadku Konsumentów lub siedziby w przypadku Przedsiębiorców), adres dostawy i numer telefonu, adres IP.

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5.     Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.     Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w związku z naruszeniem przez Kupującego niniejszego Regulaminu,

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     Zalogować się do Sklepu

2.     Wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

3.     Możliwe jest dodanie do koszyka i złożenie Zamówienia dla Towaru, który nie jest dostępny i posiada status :”Produkt chwilowo niedostępny”. Sklep poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zaproponowanego terminu realizacji, to może odstąpić od Umowy Sprzedaży ze względu na brak akceptacji zaproponowanego terminu

4.     Po dodaniu do Koszyka wszystkich wybranych Towarów należy kliknąć przycisk ”PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”.

5.     W następnym oknie wpisz lub wybierz adres dostawy i dane odbiorcy, oraz jeżeli jest są inne adres i dane do faktury.

6.     Wybierz sposób dostawy zaznaczając kliknięciem wybraną opcję. Na tym etapie możesz dodać komentarz do swojego zamówienia, który wraz z zamówieniem zostanie przekazany do Sklepu.

7.     Wybierz formę płatności. W zależności od wybranego sposobu dostawy mogą być dostępne następujące formy płatności określone w § 8 pkt. 2-3. Na tym etapie możesz sprawdzić poprawność swojego zamówienia, a także edytować dane dostawy (odbiorcę i adres), a także dane do faktury. Konieczne jest też wyrażenie zgody dotyczącej akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie akceptacji treści „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo”. Klikając w tekst „warunkami świadczenia usług” istnieje możliwość zapoznania się z tekstem Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna, aby kontynuować proces Zamówienia i przejść do następnego etapu poprzez kliknięcie przycisku: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.     Spedycja- Przesyłka kurierska firmą spedycyjną, innym przewoźnikiem, lub własnym transportem Sprzedawcy.

b.     Spedycja za pobraniem- Przesyłka kurierska firmą spedycyjną lub własnym transportem Sprzedawcy, gdzie Klient zobowiązuje się zapłacić za Zamówienie gotówką w momencie odbioru towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

c.     Spedycja na terenie Krakowa- Przesyłka kurierska firmą spedycyjną, innym przewoźnikiem, lub własnym transportem Sprzedawcy na terenie miasta Krakowa.

d.     Spedycja na terenie Krakowa płatność gotówką- Przesyłka kurierska firmą spedycyjną, lub własnym transportem Sprzedawcy na terenie miasta Krakowa, gdzie Klient zobowiązuje się zapłacić za Zamówienie gotówką w momencie odbioru towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

e.     Odbiór własny w sklepie stacjonarnym LOGISTYKA w Krakowie ul. Ciepłownicza 54. Odbiór towaru będącego przedmiotem Zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.     Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Alior Bank S.A.

PL 41 2490 0005 0000 4530 4249 5238 z podaniem numeru Zamówienia.

b.     Gotówką lub karta- gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

c.     Płać z Przelewy24- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – prowadzonego przez firmę: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.

d.     Tpay- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay – prowadzonego przez firmę: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000412357.

e.     Zapłać gotówką przy odbiorze – gotówką kurierowi firmy Spedycyjnej lub przedstawicielowi Sprzedawcy w momencie odbioru towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

3.     W przypadku odbioru przez Klienta towaru wysłanego „Spedycją”, „Spedycją za pobraniem”Spedycja na terenie Krakowa płatność gotówką”, „Spedycja na terenie Krakowa” Klient jest zobowiązany w obecności kuriera firmy spedycyjnej lub przedstawiciela dostawcy sprawdzić, czy otrzymany Towar nie został uszkodzony w transporcie. W szczególności jeżeli występują uszkodzenia opakowania transportowego Klient jest zobowiązany w obecności kuriera firmy spedycyjnej lub przedstawiciela dostawcy dokonać dokładnego sprawdzenia, czy otrzymany towar nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli w momencie kontroli ujawnione zostaną uszkodzenia Towaru, to Klient lub jego przedstawiciel dokonujący odbioru otrzymanego Towaru, zobowiązany jest razem z kurierem firmy spedycyjnej lub przedstawicielem dostawcy sporządzić protokół uszkodzeń w którym zostaną opisane uszkodzenia, gdzie załącznikami do tego protokołu muszą być zdjęcia przesyłki ze śladami uszkodzeń (przed rozpakowaniem), a także zdjęcia uszkodzeń Towaru. W trakcie odbioru przesyłki w której stwierdzono uszkodzenia Towaru Klient zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcą, czy odbiera uszkodzony Towar, czy odmawia odbioru i Towar wraca tym samym sposobem dostawy do Sprzedającego. Brak zgłoszenia uszkodzeń w momencie odbioru towaru potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez kuriera firmy spedycyjnej lub przedstawiciela dostawcy, wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta od Sprzedawcy z tytułu uszkodzenia Towaru w trakcie dostawy. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a.     Płatności przelewem, Płać z Przelewy24, Tpay Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.     Zapłać gotówką przy odbiorze -Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze towaru lub przesyłki z towarem.

c.     Gotówką lub karta-Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     Terminy dostawy:

a.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia

6.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób

a.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

b.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9.     Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.    Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13.    Dostawa Zamówienia o wartości powyżej 500 zł z adresem dostawy na terenie miasta Krakowa realizowana jest bezpłatnie.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi jedynie w przypadku, gdzie Towar i opakowanie nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, lub uszkodzeń.

3.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie dla każdej z tych partii lub części od daty dostawy tej partii lub części.

5.     Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem Towaru. W takiej jednak sytuacji Sprzedawca - jeżeli wysłał już zamówiony przez Konsumenta Towar - ma możliwość obciążenia go kosztami, które Konsument zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze Towaru (odstąpienie od umowy), czyli na kosztami wysyłki Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawcy przysługuje prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztu wysyłki Towaru do Sprzedawcy, od kwoty jaką Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi. Jeżeli Konsument miał zapłacić za Towar przy odbiorze, to Konsument zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty stanowiącej równowartość kosztu wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

6.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości w zakładce: „Kontakt z nami”. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru będącego przedmiotem zwrotu.

e.     W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

f.      Zwrot Towaru musi być dokonany w takim samym oryginalnym opakowaniu i tak samo zabezpieczonym przed uszkodzeniami w czasie transportu, jak w momencie dostawy Towaru do Konsumenta. W przypadku uszkodzeń Towaru w trakcie dostawy zwrotu Towaru, jeżeli uszkodzenia powstały z związku z niewłaściwym zapakowaniem lub zabezpieczeniem Towaru przez Konsumenta, to za takie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Konsument. Zaleca się aby Konsument dodatkowo ubezpieczył Towar od ryzyka uszkodzenia w transporcie na sumę nie mniejszą niż wartość Towaru.

g.     Strony nie dopuszczają możliwości wysłania przez Konsumenta Towaru będącego przedmiotem zwrotu ze zleceniem pobrania gotówki przez firmę spedycyjną (jako zwrot płatności za Towar) w jakiejkolwiek wysokości (przesyłka za pobraniem) dla Konsumenta. Jeżeli Konsument dokonał by próby takiego zwrotu Towaru za pobraniem, to dostawa takiego zwrotu nie zostanie przyjęta i uznaje się, że zwrot Towaru nie nastąpił.

h.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c.     w której przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, w tym drabiny aluminiowe, rusztowania aluminiowe, meble i szafki warsztatowe zapakowane w folie termokurczliwe, jeżeli opakowanie (folia termokurczliwa) zostało otwarte po dostarczeniu,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.     Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

2.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.     Jeżeli adres dostawy był na terenie Polski, lub Konsument odbierał Towar osobiście w Krakowie, to uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Konsumentowi, jeżeli reklamowany Towar znajduję się na terenie Polski.

4.     Reklamację z tytułu rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce Reklamacja i Gwarancja.

5.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.     Jeżeli Sprzedawca uzna, że występuje prawdopodobieństwo jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi, to poinformuje on Konsumenta o trybie w jakim Sprzedawca będzie weryfikował zgłoszone wady Towaru. Sprzedawca według własnego wyboru określi, czy samodzielnie (lub za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy spedycyjnej) odbierze Towar zgłoszony jako wadliwy do weryfikacji, lub skieruje do Klienta swojego przedstawiciela w celu weryfikacji zgłoszonej przez Klienta wady. Konsument jest zobowiązany do wydania, odesłania lub okazania (według uznania Sprzedawcy) Towaru będącego przedmiotem reklamacji. Po weryfikacji Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Konsumenta, w terminie nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, czy istnieje odpowiedzialność Sprzedawcy dotycząca zgłoszonej reklamacji, czy Sprzedawca jej nie uznaje.

8.     W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Konsumenta, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o działaniach jakie zostaną podjęte w celu usunięcia wady Towaru.

9.     Jeżeli na Produkt została udzielona Gwarancja, informacja o jej długości zostanie umieszczona w opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca może też dołączyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji do sprzedanego Produktu i danymi Gwaranta (Sprzedawcy, Producenta lub Dystrybutora).

10.  Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie zapinano inaczej, gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

11.  W przypadku wystąpienia uszkodzenia zakupionego u Sprzedawcy Towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące gwarancji (pod warunkiem, że na Towar została udzielona gwarancja) w kodeksie cywilnym. Szczegółowe warunki gwarancji (w tym jej czas) powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

12.  Reklamację z tytułu gwarancji należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce Reklamacja i Gwarancja lub do Gwaranta określonego w dokumencie gwarancyjnym.

13.  Zaleca się, aby w reklamacji z tytułu gwarancji zawrzeć m.in. zwięzły opis uszkodzenia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.

14.  Gwarant ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego z tytułu gwarancji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Gwarant nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

15.  Gwarant lub jego przedstawiciel poinformuje Klienta o trybie w jakim będzie weryfikował zgłoszone uszkodzenia Towaru. Gwarant lub jego przedstawiciel według własnego wyboru określi, czy samodzielnie (lub za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy spedycyjnej) odbierze Towar „zgłoszony jako uszkodzony” do weryfikacji, lub skieruje do Klienta swojego przedstawiciela w celu weryfikacji zgłoszonej przez Klienta uszkodzenia. Klient jest zobowiązany do wydania, odesłania lub okazania (według uznania Gwaranta) Towaru będącego przedmiotem reklamacji. Po weryfikacji Gwarant lub jego przedstawiciel zobowiązany jest poinformować Konsumenta, w terminie nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, czy istnieje odpowiedzialność Gwaranta dotycząca zgłoszonej reklamacji, czy Gwarant jej nie uznaje.

16.  W przypadku uznania przez Gwaranta reklamacji Klienta, Gwarant lub jego przedstawiciel poinformuje Klienta o działaniach jakie zostaną podjęte w celu usunięcia wady Towaru

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, lub przez innego przewoźnika, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a.                     zmiany przepisów prawa.

b.    zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

c.   przyczyn organizacyjnych (np. nazwa, adres, forma prawna firmy Sprzedawcy).

3.   O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej, a także w zakładce „Zmiana Regulaminu”.

4.   Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Klienta nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

5.   W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

6.   Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

7.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

8.   Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.